برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
متعاقبا اعلام خواهد شد.
2
تا تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
هزینه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
3
تا تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
متعاقبا اعلام خواهد شد.
4
تا تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1397-10-15
0 ریال
0 یورو
متعاقبا اعلام خواهد شد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
0 ریال
0 یورو
میان وعده , ناهار