برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-10-08
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-08
3,000,000 ریال
تا تاریخ 8 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
2
تا تاریخ 1397-10-08
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-08
3,500,000 ریال
تا تاریخ 8 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
3
تا تاریخ 1397-10-25
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-25
5,000,000 ریال
ثبت نام بدون مقاله
4
تا تاریخ 1397-10-08
3,150,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-08
3,150,000 ریال
تخفیف 10 درصد برای اعضای انجمن در نظر گرفته خواهد شد. تا تاریخ 8 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
5
تا تاریخ 1397-10-08
1,800,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-08
2,250,000 ریال
تا تاریخ 8 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
6
تا تاریخ 1397-10-08
3,150,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-08
3,150,000 ریال
تا تاریخ 8 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
7
تا تاریخ 1397-10-10
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-10
3,500,000 ریال
تا تاریخ 10 دی ماه برای عزیزانی است که می خواهند مقاله ایشان در کتابچه چاپ شود.
8
تا تاریخ 1397-10-25
5,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-25
6,500,000 ریال
ثبت نام بدون مقاله
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.