برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-10-15
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
2,500,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-10-15
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
4,500,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-10-15
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
4,500,000 ریال
4
تا تاریخ 1397-10-15
3,150,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
4,150,000 ریال
تخفیف 10 درصد برای اعضای انجمن در نظر گرفته خواهد شد.
5
تا تاریخ 1397-10-15
1,800,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
2,250,000 ریال
6
تا تاریخ 1397-10-15
3,150,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
4,150,000 ریال
7
تا تاریخ 1397-10-15
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
4,500,000 ریال
8
تا تاریخ 1397-10-15
5,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
6,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.