برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Applicability of computational fluid dynamics in chemical engineering industries | 3 days - 12 hours
1397-11-02 14:00-18:00
1397-11-03 14:00-18:00
1397-11-04 09:00-12:00
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15
دانشجویان 3,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,000,000 ریال
عضو انجمن های علمی 3,000,000 ریال
3 M.Sc. Bahram Haddadi, Dr. Michael Harasek
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.