1. آیین نامه انتخاب و تقدیر از استاد پیشکسوت برجسته، مهندس برجسته، کارآفرین برتر و استاد جوان برجسته
آیین نامه انتخاب و تقدیر از استاد پیشکسوت برجسته
2. نشست خبری کنگره با حضور اهالی رسانه
اولین نشست خبری شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران با حضور اهالی رسانه به میزبانی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 5/8/1397 برگزار گردید.
3. برگزاری اولین نشست کمیته صنعت شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران باحضور مدیران صنعت نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اولین نشست کمیته صنعت شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران باحضور مدیران ارشد صنعت نفت از بخش های دولتی و خصوصی در تاریخ 25/8/97 در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.
4. زبان مقاله ها برای چاپ در مجلات
5. چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله IJE
6. چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله Petroleum Research
7. چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجلهJournal of Petroleum Science and Technology
8. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJEE
9. چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجله JREE
10. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJC
11. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Iranian Polymer Journal
12. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله JChPE
13. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Chemical Product and Process Modeling
14. چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله (IJChE)
15. کانال تلگرام کنگره