اهداف مد نظر در اجرای کنگره به شرح زیر می باشد:

 

  • فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان، محققان و خبرگان علمی و صنعت

  • عرضه دستاوردهای نوین محققان و پژوهشگران به مجامع علمی و صنعتی

  • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن

  • تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری

  • کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقاتی اساسی مورد نیاز کشور در زمینه مهندسی شیمی

  • افزایش توان علمی و فنی کارشناسان و دانشجویان و سایر علاقه مندان

  • ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان