حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده معنوی
دانشگاه تهران
پژوهشگاه مواد و انرژی
دانشگاه فنی وین
دانشگاه شریف
دانشگاه آزاد جیرفت
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران