سخنرانان اصلی
      

Prof. Michael Harasek

Title: Application of Modelling and Simulation to Improve Resource Efficiency for the Production of Fuels and Chemicals                                                                                                            Michael Harasek Is the leader of the research group Thermal Process Engineering – Computational Fluid Dynamics and supervises 14 PhD candidates at the moment. His research topics are separations engineering (thermal process engineering), combined heat and mass transfer; membrane technology (gas permeation, pervaporation, reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration, electrodialysis and hybrid processes); process control, automation of complex separation processes; computational fluid dynamics (CFD) for process engineering applications, modelling of reactive and multiphase systems, transient flows, custom model development; experimental fluid dynamics for the validation of CFD and the determination of boundary conditions using Laser Doppler velocimetry (LDV), particle dynamics analyzers (PDA), particle image velocimetry (PIV) and related methods. He has been project manager for several successful projects in order to develop and demonstrate biogas upgrading processes and to separate of hydrogen from producergas of a biogas combustion by membrane technology.

 

 دکتر رحمت ستوده قره باغ

عنوان سخنرانی: مدیریت پسماندهای جامد از نگاه مهندسی فرآیند، فرصت ها و چالش ها

 

دکتر رحمت ستوده قرهباغ مدرک دکترای خود را در مهندسی سیال سازی از دانشگاه پلی تکنیک مونترال کشور کانادا اخذ کرده اند. ایشان از سال 1378 فعالیت خود را به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه تهران آغاز کرده و هم اکنون نیز به عنوان استاد تمام در دانشکده فنی مشغول به فعالیت هستند. در کنار فعالیتهای اجرایی و مدیریتی، ایشان در زمینه مهندسی فرآیند، مهندسی سیال سازی، شبیه سازی و طراحی فرایند مشغول به کار آموزشی و پژوهشی هستند. دکتر ستوده  برنده سال 94 جایزه علامه طباطبایی از بنیاد ملی نخبگان بوده و بیش از 250 مقاله علمی در نشریات بین المللی، ملی و کنفرانس، چهار کتاب و چهار فصل کتاب تألیف  نموده اند. ایشان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به عنوان کارشناس رسمی در رشته صنایع نفت فعالیت می نمایند.

 

دکتر برات قبادیان

عنوان سخنرانی: نقش دانشگاه در تحقق انقلاب صنعتی چهارم

 

فعالیت دکتر برات قبادیان به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1372 آغاز و هم اکنون استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک بیوسیستم و رییس پژوهشکده انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس می باشند. دکتر قبادیان بیش از 400 مقاله علمی در نشریات بین المللی، ملی و کنفرانس و چهار جلد کتاب  علمی-تخصصی تالیف نموده و بیش از 40 اختراع ثبت نموده اند و در 10 سال اخیر جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان می باشند. ایشان از سال  1395 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند.

 

 

 

 

سخنرانان تخصصی

Dr. Habib Ale Ebrahim

Title: Natural Gas Environmental Preferences as a Cleaner Energy Source and its Opportunities as an Alternative Raw Material in Various Processes

 

Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Thechnology, Tehran,Iran                                                        

 
      

Dr. Cavus Falamaki

Title: New approaches in the fabrication of xylene isomerization catalysts and their catalytic performance modeling

 

Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Thechnology, Tehran,Iran                                                         

 

Dr. Farshad Varaminian

Title: Gas Hydrates and energy saving


Department  of Chemical , Petroleum and gas Egineering,Semnan University , Semnan, Iran                                                

 

Dr. Sajjad Habibzadeh

Title: Nano-Surface engineering in chemical engineering


Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Thechnology, Tehran,Iran                                                         

 

Dr. Ali mohammad Sahloddin

Title: Process Systems Engineering: a Holistic Approach to Optimal Design and Operation of Complex Chemical Processes


Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Thechnology, Tehran,Iran 

 

Dr. Mohammad Rahmani

Title: Chemical Looping Technology for Hydrogen Production: Reactor Design and Scale up

Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Thechnology, Tehran, Iran

Dr. Seyed Hassan Hashemabadi

Fiscal Measurement and Selection of Proper Meters for Measuring Fluid Flow

Department of Chemical Engineering , Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran