دبیر          
 

دکتر حمیدرضا نوروزی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

     

 

 

 

اعضا

 

 

 

   

 

 

 

مهندس حجت الله بابایی

انجمن مهندسی شیمی ایران

 

     

 

دکتر علی محمد سهل الدین           

دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 

دکتر وحید تقی خانی

دانشگاه صنعتی شریف

     

 

دکتر سجاد حبیب زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 

دکتر نرگس فلاح

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

   

 

دکتر نوید مستوفی

دانشگاه تهران


 

  

 دکتر لیلا نصر آزادانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

 مهندس مجتبی مزینانیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر


         

 داوطلبان دانشجویی        

 

 

           
معصومه حسینی       علی حسین زاده   
          
 

 

       
مهدی شریفی        دل آرام غفرانی  
          
         
آتوسا غفاری        سعید مهدوی  
         


       
محمد حسین نوروزی        فرشته فولادی  
         
         
فاطمه نجفی       محدثه ابوعلی زاده
 
         
         
ماجده قیطان زاده
       مریم سامعی  
           

  

         

علی مولایی اقدم

      حجت الله حاجی اندواری  

         
مهریار جعفری        محمد زارعی