برای ورود به پنل مجازی ارائه های پوستر کلیک نمایید.

 به استحضار بازدیدکنندگان محترم می رساند، با توجه به برگزاری مجازی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، فایل ارائه پوسترها به تفکیک محور در لینک پنل ارائه مجازی پوسترها قرار دارد. پژوهشگران محترم می توانند با ورود به پوشه مربوط به هر محور ، ابتدا لیست کامل پوسترهای ارسال شده را مشاهده نمایند و بر اساس کد هر مقاله نسبت به مشاهده و دانلود فایل یا فیلم پوسترهای ارسالی اقدام نمایند.