حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان
شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد
شرکت سیمان شرق (پرتلند)
شرکت گاز استان خراسان رضوی