1- چرا در قسمت تکمیل ارسال مقاله گزینه “ارسال مقاله” وجود ندارد؟

1- چرا در قسمت تکمیل ارسال مقاله گزینه “ارسال مقاله” وجود ندارد؟ up

به منظور فعال‌شدن این گزینه کاربر باید نویسنده ارائه‌دهنده را مشخص کند تا گزینه “ارسال مقاله” فعال شود.