محورهای علمی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

1)     فناوری‌های پایدار و سبز

2)     انرژی‌های تجدیدپذیر

3)     مدیریت و کارآفرینی

4)     پژوهش‌های کاربردی ارائه شده توسط متخصصین صنعتی

5)     کاربرد هوش مصنوعی در طراحی، ساخت و راهبری فرآیندها

6)     طراحی و کنترل فرآیند

7)     پدیده‌های انتقال

8)     فرآیندهای جداسازی

9)     ترمودینامیک

10)  سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور

11)  مدل‌سازی و شبیه‌سازی

12)  نانوفناوری

13)  فناوری زیستی

14)  مهندسی زیست‌پزشکی و دارویی

15)   مهندسی صنایع غذایی

16)  علوم و فناوری پلیمر

17)  مهندسی محیط زیست و ایمنی

18)  مهندسی نفت

19)   تولید، فرآورش و تبدیل گاز طبیعی

20)  استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی