کلیدواژه ها = Degradation
تعداد مقالات: 3

1 Viscometric study of chitosan degradation in organic acid solvents
Mojtaba Koosha*؛ Morteza Esfandiari؛ chi hong؛ Tianduo Li
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.2 K)

2 Degradation of meropenem by TiO2/modified porous carbon catalyst by ionic liquid
akram tavakoli*؛ Marzieh Aslangir؛ Ensie Bekhradinassab
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.91 K)

3 Degradation of Methyl Orange in aqueous solution by UV/H2O2 advanced oxidation process
Pourya Kourani؛ Zeyna Samadi؛ Hossein Roohollahi*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.04 K)