کلیدواژه ها = Nanocomposites
تعداد مقالات: 2

1 The kinetic of thermal degradation of poly styrene-co-acrylonitrile (SAN) /OMT nanocomposites using Flynn Wall Ozawa method
Hamidreza Azimi*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.59 K)

2 The effect of covalently modification of montmorillonite by 3-glycidoxy propyl trimethoxysilane on its dispersibility in TPU/MMT nanocomposite
Hassan Fattahi*؛ Maryamsadat Ahadinejad؛ mehrzad mortezaei
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.63 K)