نویسنده = Fatemeh Sabzi
تعداد مقالات: 2

1 Prediction of SO2 Solubility in [HMPY][Tf2N] Using COSMO-SAC, NRTL and UNIQUAC Models
Fatemeh Sabzi*؛ Hamid Reza Orangi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (392.91 K)

2 Diffusion of CO2 from a Gaseous Mixture through UTSA-16
Fatemeh Sabzi*؛ Hossein Ghaseminejad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (474.03 K)