راهنمای ارائه مقالات پوستری

  • برای ارائه هر پوستر 2 ساعت زمان در نظر گرفته شده است.
  • ارائه دهنده پوستر باید از قبل پوستر را (طبق الگو و مواردی که در سایت توضیح داده شده است) طراحی و چاپ (پلات) کند و به همراه خود برای روز ارائه بیاورد.
  • پوستر باید ابتدای جلسه ارائه به پنل مناسب خود (شماره دیوارچه نصب پوستر در برنامه کنگره موجود است) نصب شود و فرد ارائه دهنده در طول زمان ارائه کنار پوستر برای پاسخگویی به مخاطبان حضور داشته باشد.
  • در انتهای جلسه ارائه پوستر، پوستر از روی پنل توسط ارائه دهنده برداشته می‌شود و گواهی ارائه مقاله توسط دبیر سالن ارائه پوستر به ارائه دهنده پوستر تقدیم می‌شود.