-          چرا در قسمت تکمیل ارسال مقاله گزینه “ارسال مقاله” وجود ندارد؟

پاسخ: به منظور فعال‌شدن این گزینه کاربر باید نویسنده ارائه‌دهنده را مشخص کند تا گزینه “ارسال مقاله” فعال شود.

 

-          روند فرآیند ویرایش مقاله به چه صورت انجام می‌گیرد؟

پاسخ: اگر نویسنده مسئول و ارائه‌دهنده یکسان باشد، گزینه “حذف و بازپس‌گیری” قسمت چپ جدول وجود دارد که نویسنده مذکور می‌تواند مقاله را بازپس‌گیری کند و ویرایش موردنظر را انجام دهد. در غیر این‌صورت، (زمانی که نویسنده مسئول و ارائه‌دهنده یکسان نباشد) بعد از تماس با قسمت روابط عمومی و ارائه کد مقاله این امر صورت می‌گیرد.

 

-          امضای فرم اصالت اثر توسط چه کسی صورت می‌پذیرد؟

پاسخ: الزامی است که عضو هیئت علمی این فرم را امضا کند.

 

-          نویسنده مسئول حتما باید عضو هیئت علمی باشد؟

پاسخ: بلی.

 

-          برای ارسال مقالات نیاز به چه فایل‌هایی است؟

پاسخ: در هردو قسمت مقالات علمی و مقالات صنعتی باید سه فایل Word و PDFو فرم اصالت اثر باید بارگزاری شوند.

 

-          اگر ایمیل دانشگاهی هیئت علمی (نویسنده مسئول) غیرفعال باشد، برای در ارتباط بودن باید ایمیل دیگری ارائه‌دهیم؟ هنگام چاپ مقاله باید کدام ایمیل ذکر شود؟

پاسخ: در صورت غیرفعال بودن ایمیل دانشگاهی، ایمیل فعال باید در هنگام ثبت‌نام وارد شود تا امکان مکاتبات احتمالی فراهم باشد. اما الزامی است که در قسمت توضیحات تکمیلی در حین ثبت‌نام ذکر شود که ایمیل اصلی فعال است (زمان چاپ مقاله ایمیل اصلی ذکر خواهد شد).

 

-          امکان شرکت غیرحضوری در کنگره وجود دارد؟

پاسخ: بلی، اما گواهی حضور ارائه نمی‌شود.

 

-          آیا امکان ارسال مقالات مروری وجود دارد؟

پاسخ: بلی

 

-          نحوه چاپ مقالات به چه صورت است؟

پاسخ: چاپ مقالات در دفترچه کنفرانس به‌صورت چکیده است و در سیویلیکا به‌صورت full text و در ژورنال‌ها نیز امکان مکاتبات مجدد برای ویرایش نیز وجود دارد.

-در صورت نداشتن کارت دانشجویی برای بارگزاری در قسمت پروفایل به عنوان سند تاییدیه چه چیزی را می توان جایگزین کرد؟

پاسخ:از آموزش دانشکده گواهی اشتغال به تحصیل گرفته شود و بارگزاری شود.