دکتر رامین خسروخاور

رئیس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

 

دکتر بهرام دبیر

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

  
  

دکتر مهدی رزاقی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی رفیع زاده

استاد

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 


 

  

 

دکتر احد قائمی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت

 

 


دکتر مسعود لطیفی

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 


 

  

 

دکتر محمد جعفر عبدخدایی

دانشیار

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

دکتر ناصر محمدی

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

     
 

دکتر سید محمد علی موسویان

استاد

دانشگاه تهران

 

   

 دکتر بهرام ناصرنژاد

استاد

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

     
 

 

 دکتر سید سلمان نورآذر

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر