فهرست دانشگاه ها و سازمان هایی که همراهان کنگره بودند و در ارتقاء سطح علمی و کیفی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران ما را یاری کردند:دانشگاه تهران   دانشگاه صنعتی شریف   دانشگاه فنی وین     پژوهشگاه صنعت نفت   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   دانشگاه آزاد شهرضا