فهرست سازمان هایی که همراهان کنگره بودند و در ارتقاء سطح علمی و کیفی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران ما را یاری کردند: