طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مقالات منتخب کمیته علمی جهت داوری و چاپ به یکی از ژورنال های زیر ارسال خواهند شد. از آنجایی که مقالات به صورت چکیده جامع (Extended Abstract) به کنگره ارسال می شود، این مقالات منتخب بعد از تکمیل توسط نویسندگان و رعایت ضوابط نگارشی ژورنال مورد نظر جهت داوری و چاپ به این ژورنال ها ارسال خواهد شد.

 نویسندگان محترم توجه داشته باشند که مقالات ارسالی به زبان انگلیسی تنها برای مجلات انگلیسی زبان و مقالات زبان فارسی برای مجلات فارسی زبان ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

فصلنامه آموزش مهندسی ایران(IJEE)

 

ISSN: 1607-2316

 علمی-پژوهشی :نوع ژورنال

 


 

Iranian Journal of Chemical Engineering

 

 ISSN:2008-2355

 
 علمی-پژوهشی :نوع ژورنال

Iranian Journal of Chemical Engineering

 


 

   

 Journal of Petroleum Science and Technoligy

 

ISSN: 2465-3312

 علمی-پژوهشی :نوع ژورنال

 

Iranian Journal of Catalysis

 

ISSN:2345-4865

نوع ژورنال : ISI (Web of Science) 


 

Petroleum Research 

ISSN: 2383-4528

 علمی-پژوهشی :نوع ژورنال

Chemical Product and Process Modeling

 

ISSN:1934-2659

نوع ژورنال : ISI (Web of Science) 

 

 


 

 

 International Journal of Engineering

ISSN: 1025-2495

نوع ژورنال : ISI (Web of Science) 

 Journal of Chemical and Petroleum Engineering

 

ISSN: 2423-6721

 علمی-پژوهشی :نوع ژورنال

 


 

     

 

Iranian Polymer  Journal 

  

ISSN: 1735-5265

نوع ژورنال : ISI (Web of Science)


 

   

 

 

 

 

 Journal of Renewable Energy and Environment

 

ISSN: 2423-5547

علمی-پژوهشی :نوع ژورنال