برگزاری دومین نشست کمیته صنعت شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران باحضور مدیران صنعت نفت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1397-10-10

 -تصاویر منتخب دومین نشست کمیته صنعت شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران