زبان مقاله ها برای چاپ در مجلات
1397-07-02
زبان مقاله ها برای چاپ در مجلات

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که مقالات ارسالی به زبان انگلیسی تنها برای مجلات انگلیسی زبان و مقالات به زبان فارسی برای مجلات فارسی زبان ارسال خواهد شد.