چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله IJE
1397-06-29
چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله IJE

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله International Journal of Engineering، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.