چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله Petroleum Research
1397-06-19
چاپ مقالات منتخب کنکره در مجله Petroleum Research

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله Petroleum Research، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.