چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجلهJournal of Petroleum Science and Technology
1397-06-19
چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجلهJournal of  Petroleum Science and Technology

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله Journal of Petroleum Science and Technology، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.