چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJEE
1397-06-17
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJEE

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مقالات برتر که توسط کمیته علمی مورد تایید باشند به هیئت تحریه فصلنامه آموزش مهندسی ایران(IJEE) برای داوری جهت چاپ ارسال خواهد شد.