چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجله JREE
1397-06-13
چاپ مقالات منتخب در کنگره در مجله JREE

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله Journal of Renewable Energy and Environment، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.