چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJC
1397-06-13
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله IJC

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله Iranian Journal of Catalysis (IJC)، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.