چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Iranian Polymer Journal
1397-06-11
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Iranian Polymer Journal

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مقالات برتر که توسط کمیته علمی مورد تایید باشند به هیئت تحریریه مجله زیر برای داوری جهت چاپ ارسال خواهد شد.

Iranian Polymer Journal