چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله JCPE
1397-06-08
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله JCPE

طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کمیته برگزاری کنگره و هیئت تحریریه مجله Journal of Chemical and Petroleum Engineering، مقالات منتخب کنگره در این ژورنال برای چاپ ارسال خواهد شد.