چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Chemical Product and Process Modeling
1397-05-30
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله Chemical Product and Process Modeling

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مقالات برتر که توسط کمیته علمی مورد تایید باشند به نشریه زیر برای داوری جهت چاپ ارسال خواهد شد.

 

Chemical Product and Process Modeling