چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله (IJChE)
1397-05-30
چاپ مقالات منتخب کنگره در مجله (IJChE)

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مقالات برتر که توسط کمیته علمی مورد تایید باشند به هیئت تحریه مجله زیر برای داوری جهت چاپ ارسال خواهد شد.

Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE)