برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Applicability of computational fluid dynamics in chemical engineering industries | 3 days - 12 hours
1397-11-02 14:00-18:00
1397-11-03 14:00-18:00
1397-11-04 09:00-12:00
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15
دانشجویان 3,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,000,000 ریال
عضو انجمن های علمی 3,000,000 ریال
6 M.Sc. Bahram Haddadi, Dr. Michael Harasek
2 آشنایی با غشا و کاربردهای آن در تصفیه آب و فاضلاب و نمکزدایی
1397-11-03 08:30-17:30
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 20
3,500,000 ریال
0 دکتر محمدحسین صراف زاده و دکتر مسعود رضایی