کمیته علمی
فریبرز رشیدی
پروفسور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر کمیته علمی
پست الکترونیکی: rashidi [at] aut.ac.ir
حسن پهلوانزاده
پروفسور
دانشگاه تربیت مدرس

مسئول کمیته پدیده های انتقال
پست الکترونیکی: pahlavzh [at] modares.ac.ir
مهدی باریکانی
پروفسور
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مسئول علوم و مهندسی پلیمر
پست الکترونیکی: m.barikani [at] ippi.ac.ir
محمد رضا احسانی
پروفسور
دانشگاه صنعتی اصفهان

مسئول کمیته فرایندهای جداسازی
پست الکترونیکی: ehsanimr [at] cc.iut.ac.ir
محمدرضا جعفری نصر
پروفسور
پژوهشگاه صنعت نفت

مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
پست الکترونیکی: drnasr50 [at] yahoo.ca
سید محمد علی موسویان
پروفسور
دانشگاه تهران

مسئول کمیته ترمودینامیک و تعادل فازی
پست الکترونیکی: moosavian [at] ut.ac.ir
کامیار موقرنژاد
پروفسور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مسئول کمیته مدلسازی و شبیه سازی
پست الکترونیکی: movagharnejad [at] yahoo.com
محمد رضا امیدخواه
پروفسور
دانشگاه تربیت مدرس

مسئول کمیته مهندسی و کنترل فرایند/مدیریت و کارآفرینی
پست الکترونیکی: omidkhah [at] modares.ac.ir
محمدرضا پازوکی
پروفسور
پژوهشگاه مواد و انرژی

مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
پست الکترونیکی: mpazouki [at] merc.ac.ir
رهبر رحیمی
پروفسور
دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
پست الکترونیکی: rahimi [at] hamoon.usb.ac.ir
مجتبی شریعتی نیاسر
پروفسور
دانشگاه تهران

مسئول کمیته نانوفناوری
پست الکترونیکی: mshariat [at] ut.ac.ir
جلال شایگان
پروفسور
دانشگاه صنعتی شریف

مسئول کمیته فناوری سبز و تجدیدپذیر
پست الکترونیکی: shayegan [at] sharif.edu
سید عباس شجاع ساداتی
پروفسور
دانشگاه تربیت مدرس

مسئول کمیته زیست فناوری، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی و دارویی
پست الکترونیکی: shoja_sa [at] modares.ac.ir
جعفر توفیقی
پروفسور
دانشگاه تربیت مدرس

مسئول کمیته سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور
پست الکترونیکی: towfighi [at] modares.ac.ir