پیشرفت های عظیم کمی و کیفی در حوزه های مختلف علمی در سه دهه گذشته در اکثر محورهای فنی از جمله مهندسی شیمی زمینه را برای گردهمایی های متنوع مدیران و متخصصان به همراه اساتید و کارشناسان و دانشجویان فراهم می نماید تا با انتشار یافته های خود هم افزایی و همگرائی بیشتری ما بین دانشگاه و صنعت فراهم آورند. بدین گونه است که با حضور و تبادل اندیشه های صاحب نظران در بخش های متنوع مهندسی شیمی پایه های توسعه پایدار برای میهن عزیز در دنیای به سرعت در حال تغییر پی ریزی شده و برای نسل های آینده تضمین می گردد.

با آرزوی برگزاری کنگره پربار و امید موفقیت برای جامعه علمی کشور به خصوص مهندسی شیمی در نیل به صنایعی پایدار و پاک.فریبرز رشیدی-دبیر علمی